Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Το Τμήμα Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων της ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ με πολυετή
εμπειρία στο γεωργικό τομέα, και σε συνεργασία με τον διαπιστευμένο φορέα, από τον ΕΣΥΔ
και το UKAS, Eurocert συμβάλλει στην τροφική αλυσίδα μέσω της Εφαρμογής Συστημάτων
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σε μια ευρεία γκάμα γεωργικών προϊόντων :

Προϊόντα Πιστοποίησης της είναι:
 • Βερίκοκο
 • Σουλτανίνα
 • Φασόλια Ξερά “Βανίλιες Φνεού”
 • Φάβα Φενεού
 • Ελαιοποιήσιμη Ελιά

Agro 2.1 & 2.2

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα Γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτυγχάνεται:

 • Ο έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομένων παραγωγών.
 • Η μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών κ.λπ.
 • Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

Το GLOBALGAP είναι πρωτόκολλο παραγωγής που βασίζεται στις Αρχές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P) και εφαρμόζεται κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν και τυποποιούν φρούτα και λαχανικά. Προέρχεται από μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αλυσίδων supermarkets.

Το πρωτόκολλο GLOBALGAP: Το μεγάλο πλεονέκτημα του GLOBALGAP είναι ότι αποτελώντας ένα παγκοσμιοποιημένο και διεθνώς αποδεκτό και αναγνωρίσιμο πρωτόκολλο παραγωγής (με συνεχώς αυξανομένη εφαρμογή σε περισσότερες χώρες και αγορές) παρέχει αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο και αποτελεί το διαβατήριο για τις εξαγωγές των ελληνικών προϊόντων.  Εφαρμόζεται σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου και η θεμελιώδης αρχή του είναι η ίση συμμετοχή των παραγωγών και λιανοπωλητών στη δημιουργία προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης.

Πλεονεκτήματα της εφαρμογής του πρωτόκολλου GLOBALGAP:

 • Διεθνής διασφάλιση και κατοχύρωση της παραγωγής από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης, ότι τα παραγόμενα προϊόντα είναι ασφαλή για κατανάλωση
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα έναντι των συμβατικών
 • Στρατηγικό εργαλείο οργάνωσης και λειτουργίας της γεωργικής
 • Τεκμηριωμένη προστασία του περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται οι γεωργικές
  εκμεταλλεύσεις
 • Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων ως αποτέλεσμα τεκμηριωμένων και
  ελεγχόμενων εφαρμογών
 • Προστασία και ασφάλειας της υγείας των παραγωγών και των απασχολούμενων στη γεωργική εκμετάλλευση