Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών με την επωνυμία,«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ»ιδρύθηκε το έτος 1929 και το καταστατικό της εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 94234/13-8-1929 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Η αρχική επωνυμία της Ε.Α.Σ. ήταν:

«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ».

Κατόπιν σχετικών αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των εταίρων η ονομασία άλλαξε και έλαβε την υπάρχουσα μορφή σε :«ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΙΑΤΟΥ» Τα ιδρυτικά μέλη της Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ ήταν (7) επτά συνεταιρισμοί και έδρα της ορίστηκε ο Δήμος ΣΙΚΥΩΝΟΣ. Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθ. 54/14-7-2002 της Γενικής Συνέλευσης τροποποιήθηκε το καταστατικό της Ε.Α.Σ. προσαρμοζόμενο στις διατάξεις του Ν. 2810/2000 το οποίο κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου για έγκριση την 14/10/2002 (Αρ. Κατάθεσης 364/Ε.Μ./364/2002).

Ο πρώτος Ισολογισμός και η ανάλυση Μερίδας Ζημίας και Κερδών για την χρήση, από συστάσεως της Ε.ΑΣ μέχρι 31/12/1930 εγκρίθηκε από την 14η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων την 25 Οκτωβρίου 1931 και είχε την εξής μορφή:

Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 1930
Ενεργητικό     Παθητικό
Συνεταίροι 4.000 Συνετ. Μερίδες
12.500
Χρεώσται 132.097,40 Τακ. Αποθ. 2.903
Δάνεια χορ/να 376.300 Εκτακτ. Αποθ. 3.137
Έντυπα 890 Δάνεια Λαμ/να 376.300
Ταμείο 3.588,10 Πιστωταί Α.Σ.Ο. 131.947,40
Καταθέσεις 5.107,75 Ζημίαι και Κέρδη 10.195,85
Χρεώστες (Α.Σ.Ο.) 15.000   .
  536.983,25   536.983,2
Η πρώτη Διοίκηση.

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Σ. ΚΙΑΤΟΥ εκλέχθηκε από την συνεδρίαση της πρώτης Συνέλευσης των Συνεταίρων την 1 Σεπτεμβρίου 1929 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 19 Σεπτεμβρίου 1929 όπως προκύπτει από την πράξη Νο 1 του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτο από τους εξής:

  • Σταύρο Κων. Παρασκευά Πρόεδρος
  • Κων/νο Χρισ. Μπόμπολα Αντιπρόεδρο
  • Βλάσιο Δημ. Καραβέλλα Γραμματέα
  • Αθανάσιο Βλασ. Ψυχογιό Μέλος
  • Θεόδωρο Ανασ. Ράπτη Μέλος